a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?

Reformen av EU:s fiskepolitik

Omkring tre fjärdedelar av Europas fiskbestånd är överfiskade. Detta överfiske hotar att utarma bestånden i sådan omfattning att de inte längre kan återhämta sig.

Överfiske skadar inte bara havsmiljön, utan leder även till ökade kostnader för fiskesektorn, som knappt klarar sig trots subventioner. Detta gör att överfisket i slutändan utgör ett massivt hot mot den europeiska fiskeindustrin. Småskaliga fiskare skulle vara först ut med att förlora sitt livsuppehälle.

Detta är – tack vare Lissabonfördraget – den första gången som Europaparlamentet har varit medbestämmande om principerna i den gemensamma fiskeripolitiken.

 

VAD TYCKTE DE GRÖNA?

Vi gröna vill ge fisken en chans att återhämta sig. Överfisket måste upphöra senast 2015, och miljöskyddet bör bli en förutsättning för genomförandet av fiskeripolitikens övriga mål. Att säkerställa en hållbar tillgång till fisk är ett mycket klokare alternativ än att fiska ut haven i jakten på snabba vinster.

En av pelarna i en sådan hållbar fiskeripolitik måste vara att det införs ett förbud mot att kasta död bifångst överbord. Det bästa är att använda sig av tekniska metoder som begränsar bifångsten i stället för att fortsätta att hämta upp den ur havet.

I förhandlingarna efterlyste vi fleråriga förvaltningsplaner som medlemsstaterna måste hålla sig till. Hållbarhetsprincipen måste vara ledande för EU:s fiskeripolitik även i vatten utanför EU:s gränser, samtidigt som det med hjälp av lämpliga åtgärder måste säkerställas att inga kryphål kvarstår. 

 

Gick parlamentet på De grönas linje?

Vi gröna lyckades vinna över en majoritet av ledamöterna på sin sida för sitt krav på en hållbar förvaltning av fiskbestånden.

Vårt förslag om att undvika bifångst och dumpningen av fisk till havs fick också stöd av en majoritet i parlamentet.

Framtida fiskerättigheter får nu tilldelas enligt kriterier för mest miljövänliga fiskemetoder istället för att grunda sig på historiska fångstkvoter.

En annan grön seger i fiskereformen är att det nu blir obligatoriskt att märka fisk i affären med vilket fångstredskap som används och att tydligt ange var fisken fångats, något som ger konsumenter större möjlighet att göra ett aktivt val i fiskdisken.

Vi förkastade även framgångsrikt kommissionens förslag om att tvinga länderna att införa köp- och säljbara fiskekvoter.

Redan tidigare hade parlamentet antagit Isabella Lövins förslag om fiskeripolitikens internationella dimension, i vilket vi kunde få med flera av våra krav. Många av dessa aspekter antogs slutligen även inom den rättsligt bindande gemensamma fiskeripolitiken.

 

I vilka frågor blev De gröna nedröstade?

Reformen av fiskepolitiken var en stor grön seger överlag. Men vi lyckades tyvärr inte driva igenom våra krav på ett hållbart vattenbruk.

Vattenbruket får i stor utsträckning okritiskt stöd i EU, men då glömmer man ofta bort att utfodring av odlade fiskar och avlägsnande av spillvatten får konsekvenser för havsmiljön.

Referens(er)
Videor
PRESS OCH EVENEMANG
Utskott:PECH

Procedure:Ordinary legislative procedure

Referens(er):2011/0195(COD)

Föredragande:Ulrike Rodust (S&D)

Grön ansvarig ledamot:Isabella Lövin

Omröstning:06/02/2013

Staff contact:Michael Earle (Email)

1 of 1
Omröstningsresultat Nedan hittar du resultaten från slutomröstningen i kammaren. Hur agerade grupperna? Hur agerade de nationella delegationerna? Och vad tyckte din ledamot?