a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?

Bekämpning av olagligt fiske på global nivå – EU:s roll

Minst 15 procent av världens samlade fiskefångster kommer från olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske). Därmed utgör detta ett av de största hoten mot havsmiljön.

Efter internationella insatser för att bekämpa olagligt fiske antogs år 2002 en handlingsplan av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). FAO:s handlingsplan är däremot frivillig och innehöll inte några av de kostnadskrävande men ändå nödvändiga instrument som krävs för genomförande.

2008 beslutade EU att utnyttja sin ställning som världens största fiskimportör och förbjuda försäljning av fisk, för vilken det saknas bevis för laglig fångst. Detta var från början ett initiativ från oss gröna. Vid det här laget har dock andra regioner i världen, framför allt Kina, ökat sin fiskimport, så att olagligt fångad fisk från Europa praktiskt taget kan ledas om till dessa marknader. 

 

VAD TYCKTE DE GRÖNA?

Vi gröna vill förmå kommissionen att se till att andra länder antar liknande importförbud mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

Vi har uppmanat medlemsstaterna att tillhandahålla extra finansiella medel för samordning och övervakning av fiskeverksamheten.

De europeiska fiskeflottorna bör offentligt ställas vid skampålen om de visar sig bedriva olagligt fiske.

Vi kämpar även för att införa ett internationellt fångstcertifieringssystem.

 

Gick parlamentet på De grönas linje?

Vi gröna har fått majoritetsstöd för flera av våra viktiga krav.

Till dessa hör bättre samordning och övervakning, men även aktiv diplomati mot olagligt fiske och åtskilliga andra åtgärder som EU-kommissionen bör vidta.

EU-kommissionen har också undertecknat avsiktsförklaringar med USA, Japan, Kanada och andra länder för att stödja EU:s kampanj. 

 

I vilka frågor blev De gröna nedröstade?

Omröstningen var en odelad framgång för De gröna.

Referens(er)
Utskott:PECH

Procedure:Non-legislative enactment

Referens(er):2011/0139(NLE)

Föredragande:Isabella Lövin (GREENS/EFA)

Grön ansvarig ledamot:Isabella Lövin

Omröstning:17/11/2011

Staff contact:Michael Earle (Email)

Omröstningsresultat Nedan hittar du resultaten från slutomröstningen i kammaren. Hur agerade grupperna? Hur agerade de nationella delegationerna? Och vad tyckte din ledamot?