a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?

Skatt på finansiella transaktioner

En skatt på finansiella transaktioner har två fördelar: Dels hämmar den vissa former av finansiella spekulationer och skapar på så sätt mer stabilitet på finansmarknaden, dels måste storbankerna, som har medverkat till finanskrisen, öppna plånboken.

På så vis skapas intäkter som kan användas till att skydda globala gemensamma nyttigheter, bekämpa klimatförändringarna eller finansiera utvecklingspolitiken.

Olika intresseorganisationer har därför kämpat i över tio år för att få till stånd en skatt på finansiella transaktioner.

Politiker ignorerades detta dock under lång tid, ända tills kommissionen ändrade sin tillbakavisande hållning och till och med konservativa politiker i vissa medlemsstater började stödja förslaget.

 

VAD TYCKTE DE GRÖNA?

De gröna är övertygade om att en välutformad skatt på finansiella transaktioner inte bara har ett starkt symbolvärde, utan även är en användbar skatt som bör tas ut för praktiskt taget alla de stora bankernas och andra finansinstituts transaktioner, såsom hedgefonder och pensionsfonder.

Intäkterna från denna skatt bör enligt gröna gruppen gå till EU:s budget. Svenska miljöpartiet anser dock att skatten bör gå till varje medlemslands budget, men att EU ska kunna besluta hur pengarna används.

En skatt på finansiella transaktioner skulle även kunna leda till att medlemsstaternas bidrag till EU:s budget sänks. När intäkterna från en sådan skatt har införlivats i EU:s budget bör de sedan användas till finansiering av globala gemensamma nyttigheter.

 

Gick parlamentet på De grönas linje?

De gröna lyckades förbättra kommissionens förslag i flera avseenden.

Vi såg till att bankerna inte kan undvika skatten genom flytt till andra finansmarknader. Om en bank har sitt juridiska säte inom EU måste den alltså, oavsett var den gör affärer, betala denna skatt.

Vi har även lagt fram ett förslag om att inkomsterna från skatten på finansiella transaktioner ska användas till allmänna kollektiva nyttigheter.

Vi stöder initiativet från vissa medlemsstater om att gemensamt införa en skatt på finansiella transaktioner, även om detta inte omfattar hela EU.

 

I vilka frågor blev De gröna nedröstade?

De gröna lyckades dock inte säkerställa att den föreslagna skatten på finansiella transaktioner ska tjäna som hinder för riskabel högfrekvenshandel. Vi ville att inte bara utförda utan även inställda transaktioner ska beskattas, detta på grund av att de senare kan snedvrida den finansiella marknaden.

Vi beklagar att EPP-gruppen och ALDE-gruppen drev igenom ett undantag för pensionsfonder, detta trots att en skatt på finansiella transaktioner inte på något sätt skadar pensionsfonderna. Tvärtom skulle en sådan skatt göra pensionerna tryggare, eftersom placeringsportföljen skulle bli mindre riskabel och mer långsiktig.

Referens(er)
Videor
PRESS OCH EVENEMANG
Utskott:ECON

Procedure:Consultation procedure

Referens(er):2011/0261(CNS)

Föredragande:Anni Podimata (S&D)

Grön ansvarig ledamot:Pascal Canfin

Omröstning:23/05/2012

Staff contact:Michael Schmitt (Email)
1 of 1
Omröstningsresultat Nedan hittar du resultaten från slutomröstningen i kammaren. Hur agerade grupperna? Hur agerade de nationella delegationerna? Och vad tyckte din ledamot?