a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?

Genomförande av EU-bestämmelserna om utstationering av arbetstagare

Utstationerade arbetstagare är anställda som tillfälligt utstationeras i en annan medlemsstat av sin arbetsgivare.

Utstationering av arbetskraft på den inre marknaden tillämpas relativt sällan. Endast omkring 2 procent av arbetskraften i EU är utstationerade arbetstagare.

Trots detta skapar denna utstationering problem som måste lösas genom lagstiftning. Det rör sig om lönedumpning och åsidosättande av arbetstagarnas rättigheter.

Målet med det nya direktivet är att garantera att alla utstationerade arbetstagare har lika rättigheter. Det innebär inte att deras rättigheter ska anpassas till värdlandets, utan att miniminormer ska fastställas för utstationerade arbetstagare. Direktivet är inte tillämpligt på personer som driver eget företag i utlandet.

 

VAD TYCKTE DE GRÖNA?

De gröna anser att utstationering av arbetstagare bara bör främjas om arbetstagarnas rättigheter tydligt anges.

Därför kräver vi påföljder för arbetsgivare som inte respekterar föreskrifterna. I händelse av regelbrott ska de vara skyldiga att se till att deras utstationerade arbetstagare åtnjuter de rättigheter som tillämpas i det aktuella värdlandet.

Medlemsstaterna ska offentliggöra hur de går tillväga för att genomföra direktivet och vilka kontrollåtgärder de vidtar för att få kännedom om missbruk. Påföljder, till exempel ”svartlistning”, bör införas för medlemsstater som ignorerar bestämmelserna.

Arbetstagarna ska också ha enkel tillgång till lättbegriplig information.

 

Gick parlamentet på De grönas linje?

Under förhandlingarna i utskottet lyckades De gröna driva igenom tillgång till information för utstationerade arbetstagare.

Vi lyckades också skärpa kraven på dokumentations- och uppgiftslämning för medlemsstaterna och införa en mekanism för att tala om vilka som inte sköter sig

Inom ramen för de kompromisser som har förhandlats är retroaktiva krav på sociala avgifter och löneutbetalningar möjliga om bestämmelserna har överträtts.

 

I vilka frågor blev De gröna nedröstade?

De gröna lyckades inte driva igenom öppna förteckningar över nationella kontrollåtgärder.

De andra grupperna avvisade också förslaget om en enhetlig öppen lista över kriterier för att definiera utstationerade arbetstagare. Många företag kan fortsätta sin dumpning när de har anpassat sig till de nya reglerna. De nationella myndigheterna kommer inte att kunna vidta några nya åtgärder.

Framför allt EPP-gruppen och ALDE-gruppen blockerade våra initiativ på detta område, vilket skadar arbetstagare i hela EU. 

Referens(er)
Utskott:EMPL

Procedure:Ordinary legislative procedure

Referens(er):2012/0061(COD)

Föredragande:Danuta Jazłowiecka, Stephen Hughes, Nadja Hirsch

Grön ansvarig ledamot:Elisabeth Schroedter

Omröstning:

Staff contact:Philine Scholze(Email)

Omröstningsresultat Nedan hittar du resultaten från slutomröstningen i kammaren. Hur agerade grupperna? Hur agerade de nationella delegationerna? Och vad tyckte din ledamot?