a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?

Första paketet om ekonomisk styrning (sexpacket)

Till följd av den ekonomiska krisen beslutade EU:s medlemsstater att ändra Maastrichtkriterierna och anta sex nya rättsakter, det så kallade sexpacket.

Sexpacket består av bestämmelser för att stärka och genomdriva övervakning av nationella budgeter, minska den makroekonomiska obalansen i euroområdet, göra det enklare att jämföra de nationella budgetarna och påskynda och förtydliga förfarandet vid alltför stora underskott.

På så vis har medlemsstaterna försökt att stärka marknadens förtroende för de statsobligationer som EU-medlemsstaterna ger ut.

 

VAD TYCKTE DE GRÖNA?

De gröna anser att EU måste sänka arbetslösheten i länder med underskott och möjliggöra löneökningar i länder med överskott.

Detta skulle kräva en samordnad ekonomisk politik. Vi hävdar att Maastrichtkriterierna har visat sig vara verkningslösa i fråga om att förutse och lösa eurokrisen.

Kommissionens lagförslag kommer inte att råda bot på underskottet. Delar av paketet innebär snarare mer av den åtstramningspolitik som medlemsstaternas regeringar tillämpar på mellanstatlig grund.

Andra delar av sexpacket medför en förbättring av övervakningen av finanserna, en ökad medverkan av arbetsmarknadens parter och blygsamma steg i riktning mot en europeisk samordning av de nationella budgetarna.

 

Gick parlamentet på De grönas linje?

De gröna lyckades dämpa paketets nyliberala, procykliska tendenser på åtskilliga områden.

Vi krävde att de åtgärder som ingår i lagstiftningen inte får strida mot de grundläggande rättigheterna och att de måste respektera nationella kollektivavtal.

De nationella parlamenten kommer att ha ökad medbestämmanderätt och därmed kunna kontrollera sina regeringar i högre grad.

I rekommendationer från rådet till medlemsstaterna tar man hänsyn till negativa ekonomiska spridningseffekter.

Vi drev också igenom att ekonomiska cykler ska beaktas i utvärderingarna, vilket mildrar vissa punkter i förordningen om skuldminskning för medlemsstaterna.

 

I vilka frågor blev De gröna nedröstade?

De gröna kunde inte ändra den allmänna inriktningen i tre texter i paketet.

De ansvariga ledamöterna i EPP-gruppen och ALDE-gruppen kunde i fråga om kravet på ytterligare åtstramningar hänvisa till stödet från sina grupper, trots lågkonjunktur i många medlemsstater.

Referens(er)
PRESS OCH EVENEMANG
Utskott:ECON

Procedures: Ordinary legislative procedure (mostly)

Referens(er):2010/0280(COD), 2010/0276(CNS), 2010/0278(COD), 2010/0279(COD), 2010/0281(COD), 2010/0277(NLE)

Föredragande:Corien Wortmann-Cool (EPP), Diogo Feio (EPP), Sylvie Goulard (ALDE), Elisa Ferreira (S&D), Carl Haglund (ALDE), Vicky Ford (ECR)

Grön ansvarig ledamot:Sven Giegold, Philippe Lamberts

Omröstning:28.09.2011

Staff contact:Francisco Padilla (Email)
Omröstningsresultat Nedan hittar du resultaten från slutomröstningen i kammaren. Hur agerade grupperna? Hur agerade de nationella delegationerna? Och vad tyckte din ledamot?

Surveillance of budgetary positions and surveillance and coordination of economic policies

Budgetary surveillance in euro area

Enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in euro area

Prevention and correction of macroeconomic imbalances

Implementation of excessive deficit procedure

Requirements for budgetary frameworks of Member States