a
VAD STOD PÅ SPEL?
b
VAD TYCKTE DE GRÖNA?
c
VAD UPPNÅDDE VI?
d
VAD UPPNÅDDE VI INTE?

Andra paketet om ekonomisk styrning (tvåpacket)

Tvåpacket är ett lagstiftningspaket som kompletterar det så kallade sexpacket för samordning av den ekonomiska politiken i EU.

Den ena av de båda förordningarna i tvåpacket behandlar frågan om samordning av budgetförslag innan de antas av de nationella parlamenten. I den andra fastställs bestämmelser om skärpt övervakning från EU:s sida av de länder i euroområdet som får ekonomiskt stöd.

 

VAD TYCKTE DE GRÖNA?

Tvåpacket gav ett bra tillfälle att delvis korrigera sexpackets åtstramningspolitik och de mellanstatliga fördragen och krispaketen.

Samtidigt anser De gröna att paketet är för tekniskt och invecklat för att medborgarna ska kunna utöva demokratisk kontroll av EU:s ekonomiska politik.

 

Gick parlamentet på De grönas linje?

De gröna lyckades få stöd för många viktiga ändringsförslag.

Vi såg till att kommissionens övervakning av medlemsstaternas budget ska bli mer transparent. Även arbetsmarknadens parter och det civila samhället måste vara involverade, och de sociala konsekvenserna måste beaktas.

Vi har lyckades övertyga en majoritet av ledamöterna om fördelarna med gemensamma europeiska obligationer. Parlamentet röstade för en färdplan för euroobligationer.

Vårt krav på en fond till stöd för tillväxt i kristider antogs också.

Dessutom fick vi stöd för en konjunkturfrämjande anpassning av de ekonomiska rekommendationerna när den ekonomiska situationen i ett land försämras ytterligare..

 

I vilka frågor blev De gröna nedröstade?

De gröna fick inte stöd för bindande åtgärder som sysselsättningsmålen i Europa 2020‑strategin eller reformer i riktning mot en hållbar ekonomi i tvåpacket.

Vi ville att nationella program skulle fastställas för mer enhetliga europeiska ekonomiska reformer.

Vi krävde också kraftigare kontracykliska och konjunkturfrämjande åtgärder, men dessa förslag röstades ned av EPP-gruppen och ALDE-gruppen.

Referens(er)
Videor
PRESS OCH EVENEMANG
Utskott:ECON

Procedure:Ordinary legislative procedure

Referens(er):2011/0385(COD), 2011/0386(COD)

Föredragande:Jean Paul Gauzès (EPP), Elisa Ferreira (S&D)

Grön ansvarig ledamot:Sven Giegold, Philippe Lamberts

Omröstning:12/03/2013

Staff contact:Francisco Padilla (Email)
1 of 1
Omröstningsresultat Nedan hittar du resultaten från slutomröstningen i kammaren. Hur agerade grupperna? Hur agerade de nationella delegationerna? Och vad tyckte din ledamot?

Economic and budgetary surveillance of Member States with serious difficulties with respect to their financial stability in the euro area

Monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area