a
KAS VYKO
b
ŽALIŲJŲ POZICIJA
c
KO PASIEKĖME
d
KO NEPASIEKĖME

Teisingos pajamos pieno gamintojams

Platinimo grandinėje pieno gamintojai patiria sunkumų. 2007–2009 m. pieno kainos dėl struktūrinio produkcijos pertekliaus labai sumažėjo.

Viena iš tai lėmusių priežasčių buvo ES sprendimas leisti baigti galioti pieno kvotų sistemai. To pasekmė – perteklinė pieno pasiūla, dėl kurios ūkininkai buvo priversti savo produkciją pardavinėti nuostolingai.

Tačiau vartotojai mažesnių pieno supirkimo kainų nepajuto – visas pelnas atiteko pieninėms ir prekybos centrams.

Nuo to laiko kaina, kurią pieno gamintojai gauna už savo pieną, liko maža.

Todėl Komisija pasiūlė steigti pieno gamintojų organizacijas, siekiant sustiprinti jų poziciją derybose su pieninėmis ir prekybos centrais. Dėl to padidėtų skaidrumas tiekimo grandinėje ir ūkininkams būtų lengviau užsidirbti pragyvenimui.

 

Kokia buvo žaliųjų pozicija?

Žalieji reikalauja pieno gamintojams suteikti pakankamą galią derybose, kad gamintojų kainos būtų sąžiningos. Tik taip jie galės išgyventi iš pieno gamybos.

Todėl mes rėmėme Komisijos pasiūlymą, tačiau norėjome, kad jis dar daugelyje sričių būtų papildomai sustiprintas.

Pavyzdžiui, mes reikalavome nustatyti privalomą sutartinį pagrindą ir teikti pakankamą paramą gamintojų organizacijoms, kad jos galėtų atsilaikyti prieš pramoninius pieno perdirbėjus ir prekybos centrų tinklus.

Pagal šį pagrindą sudarytuose susitarimuose turėtų būti numatytos naujos derybos, jei kainos staiga nukristų.

 

Ar Parlamentas perėmė žaliųjų poziciją?

Komisijos pasiūlymas per derybas svarbiais aspektais buvo susilpnintas ir žalieji negalėjo užkirsti tam kelio. Mažai kas teliko ir iš numatytų gamintojų organizacijų.

Kadangi galutinėje teksto versijoje nebeliko jokios esmės, mes nusprendėme balsuoti prieš; vis dėlto daugumos balsais pasiūlymas buvo priimtas.

 

Kuriais aspektais žaliųjų siūlymus atmetė kitos frakcijos?

Priimtame pranešime siūlomos priemonės nėra tinkamos norint ateityje išvengti pieno krizių.

Žaliųjų teikti siūlymai dėl pieno gamintojų sustiprinimo, kainų stebėjimo tarnybos įsteigimo ir didesnės paramos perdirbimui vietoje buvo visi be išimties atmesti.

Nuoroda (-os)
SPAUDA IR RENGINIAI
Komitetas:AGRI

Procedure:Ordinary legislative procedure

Nuoroda (-os):2010/0362(COD)

Pranešėjai:James Nicholson (ECR)

Žaliųjų frakcijos vardu::Martin Häusling

Voted:15/02/2012

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:Hannes Lorenzen (Email)
Toliau rasite galutinio balsavimo plenarinėje sesijoje rezultatus. Kaip balsavo frakcijos? O kaip nacionalinės delegacijos? Kokia buvo jūsų EP nario pozicija?