a
ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
b
ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
c
ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ
d
ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΑΜΕ

Πρώτη δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση (sixpack).

Λόγω  της οικονομικής κρίσης, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να τροποποιήσουν τα κριτήρια του Μάαστριχτ και να εγκρίνουν έξι νέες νομικές πράξεις, το αποκαλούμενο sixpack (εξάπτυχο).

Στόχος του εν λόγω εξαπτύχου ήταν η κατάρτιση κανόνων, με τη βοήθεια των οποίων θα ενισχυόταν και θα εφαρμοζόταν η δημοσιονομική εποπτεία, θα μειώνονταν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες στη ζώνη του ευρώ, θα βελτιωνόταν η δυνατότητα σύγκρισης των εθνικών προϋπολογισμών και θα επισπεύδονταν και θα αποσαφηνίζονταν οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε περιπτώσεις υπερβολικού ελλείμματος.

Με τον τρόπο αυτόν τα κράτη μέλη επιχείρησαν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς στα κρατικά ομόλογα που εξέδωσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

 

Ποια ήταν η θέση των Πρασίνων εν προκειμένω;

Οι Πράσινοι θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να μειώσει την ανεργία στα κράτη που παρουσιάζουν έλλειμμα και να επιτρέψει τις αυξήσεις των αποδοχών σε κράτη που εμφανίζουν πλεόνασμα.

Για να γίνει αυτό, απαιτείται μια συντονισμένη οικονομική πολιτική.

Βασικό επιχείρημά μας είναι ότι τα κριτήρια του Μάαστριχτ αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά, καθώς δεν κατάφεραν να προβλέψουν και να επιλύσουν την κρίση του ευρώ.

Οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής δεν βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος. Επιπλέον, τμήματα της δέσμης μέτρων επεκτείνουν την πολιτική λιτότητας που ασκούν σε διακρατική βάση οι κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Άλλα μέρη του εξαπτύχου αποσκοπούν στη βελτίωση της δημοσιονομικής εποπτείας, στην ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και στην επίτευξη ορισμένων προσεκτικών ενεργειών προς την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού συντονισμού των εθνικών προϋπολογισμών.

 

Υιοθέτησε το Κοινοβούλιο την θέση των Πρασίνων;

Οι Πράσινοι κατάφεραν να μετριάσουν σε ορισμένα σημεία τις νεοφιλελεύθερες, προκυκλικές τάσεις του εξαπτύχου.

Επιμείναμε να μην αντίκεινται τα μέτρα που περιλαμβάνονται στις εν λόγω νομικές πράξεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και να σέβονται τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις.

Τα εθνικά κοινοβούλια θα αποκτήσουν ευρύτερα δικαιώματα συναπόφασης προκειμένου να είναι σε θέση να ελέγχουν καλύτερα τις κυβερνήσεις τους.

Στις συστάσεις που υποβάλλει το Συμβούλιο προς τα κράτη μέλη θα συνυπολογίζονται οι αρνητικές δευτερογενείς οικονομικές επιπτώσεις.

Επίσης, επιβάλαμε να συμπεριλαμβάνονται στις αξιολογήσεις οι οικονομικοί κύκλοι και κατορθώσαμε να αμβλύνουμε έτσι ορισμένα στοιχεία του κανονισμού για τη μείωση του χρέους των κρατών μελών.

 

Σε ποια σημεία καταψηφίστηκαν οι θέσεις των Πρασίνων;

Οι Πράσινοι δεν κατόρθωσαν να αλλάξουν τη γενική κατεύθυνση τριών κειμένων της δέσμης μέτρων.

Οι αρμόδιοι βουλευτές του ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και του ALDE (Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη) βασίστηκαν στη στήριξη των Ομάδων τους αναφορικά με την προώθηση του αιτήματος για περισσότερα μέτρα λιτότητας, παρά την οικονομική ύφεση που επικρατεί σε πολλά κράτη μέλη.

Παραπομπές
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Επιτροπή:ECON

Procedures: Ordinary legislative procedure (mostly)

Παραπομπές:2010/0280(COD), 2010/0276(CNS), 2010/0278(COD), 2010/0279(COD), 2010/0281(COD), 2010/0277(NLE)

Εισηγητής: :Corien Wortmann-Cool (EPP), Diogo Feio (EPP), Sylvie Goulard (ALDE), Elisa Ferreira (S&D), Carl Haglund (ALDE), Vicky Ford (ECR)

Για τους Πράσινους::Sven Giegold, Philippe Lamberts

Ψηφίστηκε:28.09.2011

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:Francisco Padilla (Email)
Στη συνέχεια θα βρείτε τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι Πολιτικές Ομάδες; Τι συνέβη στην περίπτωση των εθνικών αντιπροσωπειών; Και ποια ήταν η θέση του δικού σας βουλευτή του ΕΚ;

Surveillance of budgetary positions and surveillance and coordination of economic policies

Budgetary surveillance in euro area

Enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in euro area

Prevention and correction of macroeconomic imbalances

Implementation of excessive deficit procedure

Requirements for budgetary frameworks of Member States