ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠαγκÏŒσμια αλληλεγγύη και ασφάλεια για ÏŒλους

Η ΕυρωπαÏŠκή Ένωση αποτελεί μια απÏŒ τις σημαντικÏŒτερες οικονομικές δυνάμεις παγκοσμίως – και διαθέτει επίσης μεγάλη πολιτική βαρύτητα. ΣυνεπÏŽς, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη δύναμή της με υπεύθυνο τρÏŒπο. Δεν ζητάμε περισσÏŒτερο διάλογο μÏŒνο με τα γειτονικά κράτη, αλλά και σε παγκÏŒσμιο επίπεδο, προκειμένου να προαχθεί η ειρήνη και να αποφευχθούν κατά το δυνατÏŒ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. ΒασικÏŒς άξονας στην ευρωπαÏŠκή εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι ο σεβασμÏŒς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Στις διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες, οι Πράσινοι προασπίζονται περισσÏŒτερο απÏŒ οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο ΕυρωπαÏŠκÏŒ Κοινοβούλιο τα δημÏŒσια αγαθά, τα ανθρÏŽπινα δικαιÏŽματα και την περιβαλλοντική βιωσιμÏŒτητα.

 

ΕπιδιÏŽκουμε την καθιέρωση ενÏŒς κοινού συστήματος παροχής ασυλίας, έτσι ÏŽστε να δοθεί ένα τέλος στην εξευτελιστική κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα υποδοχής μεταναστÏŽν στις ακτές της Μεσογείου. Το σύστημα αυτÏŒ θα πρέπει να είναι ÏŒσο το δυνατÏŒν πιο ανθρÏŽπινο και αποτελεσματικÏŒ και ÏŒλοι οι νÏŒμιμοι μετανάστες θα πρέπει να απολαμβάνουν πλήρη πολιτικά δικαιÏŽματα.Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει περιορισμένο πλήθος κειμένων στα ελληνικά
Για να έχετε μια πλήρη λίστα οργανωμένη σε υποκατηγορίες επιλέξτε EN/DE/FR

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ