ΠΟΙΟΙ είμαστε

Με 58 βουλευτές, η Ομάδα των Πρασίνων/ΕυρωπαÏŠκή Ελεύθερη Συμμαχία (ΕΕΣ) είναι η τέταρτη σε μέγεθος πολιτική ομάδα στο ΕυρωπαÏŠκÏŒ Κοινοβούλιο.

Η συμμαχία αυτή αποτελείται απÏŒ μέλη πράσινων κινημάτων, εκπροσÏŽπους λαÏŽν χωρίς πατρίδα και ανεξάρτητα μέλη.

Ενωμένοι στην πολυμορφία: η Ομάδα μας διαθέτει ωστÏŒσο την πιο συγκροτημένη εκλογική συμπεριφορά.


ΠερισσÏŒτερα

 

ΤΙ επιδιÏŽκουμε

Σε καιρούς που η ανεργία αυξάνεται, ιδίως για τους νέους, ÏŒπου κοινωνίες ολÏŒκληρες βρίσκονται στα πρÏŒθυρα της κατάρρευσης και τα δημÏŒσια οικονομικά υφίσταται τεράστια πίεση, σε καιρούς που διατροφικά σκάνδαλα κλονίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτÏŽν, η ενεργειακή πολιτική βρίσκεται σε αδιέξοδο και ορισμένες χÏŽρες της ΕΕ διακυβεύουν τη δημοκρατία και τα θεμελιÏŽδη δικαιÏŽματα, η ΕυρÏŽπη χρειάζεται οπωσδήποτε αλλαγή πορείας.

Οι κρίσεις που βιÏŽνει η ΕυρÏŽπη –οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και κρίση δημοκρατίας– απαιτούν μέτρα σε ÏŒλους τους τομείς της ευρωπαÏŠκής πολιτικής. Σε έναν παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ÏŒπου οι προκλήσεις δεν γνωρίζουν σύνορα, πρέπει το ίδιο  να κάνουν και οι λύσεις. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι η απομÏŒνωση και ο εθνικισμÏŒς, ούτε και οι απαρχαιωμένες πολιτικές και τα μέτρα λιτÏŒτητας.

ΕπιδιÏŽκουμε τον ολοκληρωμένο μετασχηματισμÏŒ της ΕυρÏŽπης που θα δÏŽσει σε ÏŒλους τη δυνατÏŒτητα για μια καλή ζωή με βάση τις αρχές της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφορίας. Πιο συγκεκριμένα, επιθυμούμε να δημιουργήσουμε εκατομμύρια πράσινες θέσεις εργασίας και να θέσουμε φιλÏŒδοξους στÏŒχους ÏŒσον αφορά την προστασία του κλίματος, την υγεία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η ΕυρÏŽπη που θέλουμε είναι μια ΕυρÏŽπη αλληλεγγύης και ευημερίας. Μια ΕυρÏŽπη που θα εγγυάται τις ίσες ευκαιρίες και τα θεμελιÏŽδη δικαιÏŽματα, μια ΕυρÏŽπη με μεγαλύτερη διαφάνεια, μια ΕυρÏŽπη αξιÏŒπιστη, μια ΕυρÏŽπη που θα προάγει την πολιτιστική πολυμορφία και θα προσφέρει ελπίδες στους νέους. Μια πραγματικά δημοκρατική ΕυρÏŽπη, ÏŒπου οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της.

Ο καλύτερος τρÏŒπος για μια αειφÏŒρο, κοινωνική, δίκαιη και δημοκρατική ΕυρÏŽπη είναι «ΠερισσÏŒτερη ΕυρÏŽπη».