Kdo jsme

 

Skupina Zelených a Evropské svobodné aliance (Greens/EFA) je se svými 58 poslanci čtvrtou nejvÄ›tší politickou skupinou v Evropském parlamentu.

 

Toto uskupení sestává z členů ekologických hnutí, zástupců národů, které nemají vlastní státy, a z nezávislých členů.

 

Jednota v rozmanitosti: naše skupina je pÅ™i hlasování ze všech nejjednotnÄ›jší.

                                                               Více...

Co chceme

 

V dobÄ›, kdy narůstá nezamÄ›stnanost zejména mladých lidí, kdy celé společnosti stojí na pokraji krachu a veÅ™ejné finance čelí mimoÅ™ádnému tlaku, kdy důvÄ›ru spotÅ™ebitelů podkopávají potravinové skandály, kdy se energetická politika ocitla ve slepé uličce a nÄ›které státy EU dávají v sázku demokracii a základní práva, potÅ™ebuje Evropa zmÄ›nit smÄ›r.

Krize, v nichž se Evropa nachází – hospodáÅ™ská, sociální, ekologická a demokratická –, vyžadují opatÅ™ení ve všech oblastech evropské politiky. Výzvy globalizovaného svÄ›ta pÅ™ekračují hranice, a pÅ™ekračovat je tedy musí i jejich Å™ešení. OdpovÄ›dí nemohou být izolace a nacionalismus ani pÅ™ekonaná politika a rozpočtové škrty. 

Chceme rozsáhlou pÅ™emÄ›nu Evropy, která každému umožní prožít kvalitní život v podmínkách hospodáÅ™ské, sociální i ekologické udržitelnosti. KonkrétnÄ› to znamená, že chceme vytvoÅ™it miliony „zelených“ pracovních míst a pÅ™ejeme si ambiciózní ochranu klimatu a zdraví a sociální spravedlnost.

Více Evropy je nejlepší cestou k vytvoÅ™ení udržitelné, sociální, spravedlivé a demokratické Evropy.