Stop climate change - play your part

Získejte nejnovÄ›jší zprávy o klimatu, politice a mezinárodních jednáních na naší internetové stránce vÄ›nované kampaním.


 

 

Food culture 

Jídlo má zásadní význam pro nᚠživot, zdraví i blaho. Kvalitní jídlo je politická otázka. PodpoÅ™te nás v boji za osvícenÄ›jší veÅ™ejnost, za vÄ›tší osobní angažovanost a participativní demokracii ve prospÄ›ch lepší potravinové politiky v celé EvropÄ›.

 

 

 

Green New Deal

Tzv. Zelená modernizace (Green New Deal) je komplexní odpovÄ›dí Zelených na současnou hospodáÅ™skou, sociální a ekologickou krizi. Na této internetové stránce najdete pÅ™íklady úspÄ›chů, modely osvÄ›dčených postupů a studie.


 

 

Respect my Privacy

V dobÄ›, kdy do rozhodující fáze dospívá reforma pÅ™edpisů EU v oblasti ochrany údajů a kdy se bÄ›hem probíhajících vyjednávání o dohodÄ› mezi EU a USA objevily nové pÅ™ípady špionáže ze strany amerických orgánů, spustili Zelení kampaň na ochranu údajů.

 


 

Green TEN-T

Má-li evropská dopravní politika skutečnÄ› pÅ™ispÄ›t k boji proti klimatickým zmÄ›nám, je nutné znovu otevÅ™ít otázku transevropské sítÄ› (TEN-T) a dopravní politiky a uvažovat o nich s ohledem na hospodáÅ™skou, sociální a ekologickou udržitelnost a klimatické zmÄ›ny. 


 

 

Get Women On Board 

Rovné postavení žen a mužů je základním právem a jedním z hlavních cílů, k nimž se Evropská unie zavázala. Proto Zelení podporují závaznou kvótu pro ženy v dozorčích radách.


 

 

For a GMO-free Europe 

Geneticky modifikované organismy (GMO) jsou celosvÄ›tovou hrozbou pro životní prostÅ™edí, zdraví, druhovou rozmanitost a dlouhodobé zabezpečení potravin. Evropští občané mají právo na životní prostÅ™edí a potraviny bez geneticky modifikovaných organismů.

 

 

YES WE STOP! 

Požadujeme: nezahajovat jednání o obchodní dohodÄ› TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství) mezi EU a USA, dokud se USA spolu s EU nezavážou k povinným standardům ochrany osobních údajů!


 

 

The flawed EU budget plan (2014-20) and the Greens/EFA alternative

6 důvodů k odmítnutí nynÄ›jšího stavu a 7 požadavků na lepší rozpočet EU.


 

 

Out and green

Ne ve všech evropských zemích máme stejnou svobodu účastnit se pochodů hrdosti. Neeeeeeejdelším virtuálním pochodem můžete podpoÅ™it organizátory a účastníky tÄ›chto pochodů. Dejte jim najevo, že nejsou v boji za práva leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů sami.