a
O CO ŠLO
b
POSTOJ ZELENÝCH
c
ČEHO JSME DOSÁHLI
d
ČEHO JSME NEDOSÁHLI

Evropský sociální fond (ESF)

V důsledku hospodářské krize se zhoršila sociální situace Evropy. Ve většině členských států vzrostla nezaměstnanost, především mladých lidí. Prohloubila se ovšem i extrémní chudoba a jiné formy sociálního vyloučení.

Evropský sociální fond dlouho podporoval výhradně opatření zaměstnanosti a programy dalšího vzdělávání.

Kromě toho se mohly členské státy dlouho svobodně rozhodovat, na jaké účely evropské fondy využijí. Na ESF v průměru připadalo 22,1 % jejich výdajů. Během hospodářské krize trvala Komise pouze na tom, aby členské státy na ESF využívaly 25 % evropských fondů.

 

Jaký postoj k tomu měli Zelení?

Zelení chtějí dosáhnout toho, aby ESF mohl sloužit boji proti všem formám sociálního vyloučení. Měl by nejen více podporovat projekty, které bojují proti nezaměstnanosti mladých lidí, ale v době hospodářské krize by měl celkově sloužit společenské soudržnosti. Proto jsme požadovali, aby mezi kritéria podpory byl zařazen například boj proti extrémní chudobě a všem podobám diskriminace. Sem spadá také integrace žadatelů o azyl.

Domníváme se, že členské státy by měly využívat určitý minimální podíl finančních prostředků, které obdrží od EU, na opatření ESF. Proto jsme podpořili návrh Komise, aby se podíl ESF zvýšil alespoň na 25 %.

Kromě toho chceme dosáhnout toho, aby se o zdroje ESF mohly bez nadměrných byrokratických nákladů ucházet také malé projekty. Proto jsme se velmi zasazovali o zjednodušení postupu podávání žádostí. 

 

Převzal Parlament postoj Zelených?

Zelení dosáhli toho, že se ESF otevřel pro celou řadu různých sociálních projektů. Podporu mohou nyní získat i projekty zaměřené proti diskriminaci, a dokonce i opatření k integraci žadatelů o azyl. Pro dosažení tohoto cíle jsme při jednání s členskými státy museli opakovaně vyvíjet tlak.

Po úporných vyjednáváních s členskými státy se nám podařilo stabilizovat podíl ESF těsně nad úrovní 23 %. Kromě toho je nyní pětina ESF vyčleněna na boj s extrémní chudobou.

Dále se nám podařilo prosadit předpis, který členským státům nařizuje, že už nesmějí ESF používat na vylepšování svých statistik nezaměstnanosti. Programy dalšího vzdělávání musí odpovídat konkrétním kritériím kvality a neměly by se zaměřovat pouze na osoby, které jsou velmi snadno začlenitelné.

 

V kterých bodech byli Zelení přehlasováni?

Zeleným se nepodařilo členské státy přesvědčit k výraznějšímu navýšení prostředků ESF, jaké plánovala Komise. Tento pokus sice podpořila i Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), ale liberálové (ALDE) a Evropská lidová strana (EPP) byli proti. Proto se členským státům snadno podařilo větší navýšení zamítnout.

S opatřeními ESF proti nezaměstnanosti mladých jsme chtěli propojit také takzvanou záruku pro mladé. Rada sice záruku pro mladé schválila, ale jen jako dobrovolné doporučení. Zavedení právně závazné záruky pro mladé nyní členské státy odmítly.

Odkaz(y)
Videa
VÝBOR:EMPL

Procedure:Ordinary legislative procedure

Odkaz(y):2011/0268(COD)

Zpravodaj ::Elisabeth Morin-Chartier (EPP)

Za Zelené::Elisabeth Schroedter

Schváleno::20/08/2012

Staff contact:Philine Scholze (Email)
1 of 1
Níže najdete výsledky závěrečného hlasování v plénu. Jak se chovaly jednotlivé skupiny? Jak tomu bylo s národními delegacemi? A jaký postoj zastával váš europoslanec?